Những Điều lệ và Cơ chế hoạt động của Câu lạc bộ(CLB), sẽ giúp cho các bạn thành viên hiểu rõ hơn để cùng xây dựng một CLB ngày càng phát triển vững mạnh

 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM       

      TRUNG TÂM HTSV & QHDN

       CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG

------------------— || –--------------------

                                                                        

                                                                   Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2013.

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG

 

 

CHƯƠNG I: KHÁI QUOÁT CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ

Điều 1:

Tên gọi: Câu lạc bộ KẾT NỐI THÀNH CÔNG.

Tên viết tắt : CLB KNTC.

Tên tiếng Anh: Connect Success Club.

            Logo: 

 

 Điều 2:

 Câu lạc bộ KẾT NỐI THÀNH CÔNG (dưới đây gọi tắt là CLB) là tổ chức sinh viên trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

Điều 3:  Chức năng của CLB

CLB là nơi sinh hoạt học thuật của sinh viên ở tất cả các ngành học thuộcTrường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Điều 4: Mục đích của CLB

 Là cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, doanh nhân giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn.

Trang bị và phát triển những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên để làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Tạo môi trường hoạt động năng động, chuyên nghiệp, phát huy năng lực của từng sinh viên

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 5:

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và biểu quyết theo đa số.

 

Điều 6:

CLB chịu sự quản lý của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Điều 7:

Ban chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB gồm  01 chủ nhiệm, các 3 phó chủ nhiệm mảng kĩ năng, kết nối và nhân sự cùng trưởng ban đối nội, đối ngoại và bản tin. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động của CLB

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của CLB

- Thông tin, hướng dẫn các thành viên hoạt động theo phương hướng đã được thông qua của CLB

- Tùy theo quy mô và nhu cầu hoạt động của CLB, Ban lãnh đạo có quyền được mời thêm nhân sự, các cộng tác viên cho hoạt động của CLB.

- Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các hội viên

 - Báo cáo thường kỳ (3 tháng 1 lần) lên Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp về tình hình hoạt động của CLB

a)     Chủ nhiệm CLB:
- Là người đại diện CLB trong các quan hệ đối nội và đối ngoại với các thành viên và với các tổ chức khác bên trong hay bên ngoài trường, thực hiện các công tác quản lí toàn diện và phát triển CLB theo định hướng mà và nhiệm vụ mà tổ chức cấp trên đã giao cho.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của CLB. 
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của CLB theo quy định của nhà nước ban hành. 
- Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của CLB.

b) Các phó Chủ nhiệm và ủy viênCLB:
- Là người chịu trách nhiệm của mảng mình phụ trách có nhiệm vụ phải báo cáo cho chủ nhiệm về công việc của mình.
- Thực hiện các công việc quản lí và duy trì hoạt động của CLB theo sự phân công của chủ nhiệm, đảm bảo điều hành hoạt động trong quyền hạn của mình, 
- Chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về công việc được giao và trách nhiệm của mình. 
- Thay mặt chủ nhiệm giải quyết mọi vấn đề của CLB khi chủ nhiệm vắng mặt.

 

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN

Điều 8:  Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên CLB như sau:

- Là sinh viên hệ đại học chính quy và đang theo học tại trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM và các trường Cao đẳng, đại học khác.

-  Đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn hoạt động CLB

- Không vi phạm Quy chế học sinh sinh viên, Quy định của trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

- Tán thành điều lệ CLB và có ý thức nhiệt tình xây dựng CLB, có khả năng đóng góp về chuyên môn cho CLB.

 

Điều 9: Các hình thức thành viên

- Thành viên chính thức: là những cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn như điều Điều 8.

- Thành viên dự bị : là những sinh viên có nguyện vọng trở thành viên của CLB nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn.

Điều 10:  Kết nạp thành viên CLB.

-  Sinh viên muốn tham gia vào CLB phải có hồ sơ theo quy định của ban chủ nhiệm CLB.

- Hồ sơ tham gia vào CLB được xem  xét theo đề nghị của mảng nhân sự.

- Thể thức kết nạp do ban chủ nhiệm CLB quy định.

Điều 11:  Ra khỏi CLB, miễn sinh hoạt, khai trừ thành viên.

-  Thành viên xin ra khỏi CLB, miễn sinh hoạt phải có đơn gửi ban chủ nhiệm CLB.

- Thể thức xin ra khỏi CLB, khai trừ thành viên do ban chủ nhiệm CLB quy định. 

Điều 12: Nhiệm vụ của thành viên CLB:

-  Chấp hành Quy chế học sinh sinh viên, Quy định của Nhà trường, Điều lệ của CLB.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động và các buổi sinh hoạt của CLB, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động.

- Có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của CLB, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công.
- Góp phần quảng bá và vận động xây dựng CLB phát triển vững mạnh.
- Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của CLB.
- Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân.

 Điều 13: Quyền hạn thành viên:

- Được cấp thẻ thành viên.

- Được tham gia các hoạt động chính thức của CLB

- Được đề cử, ứng cử và bầu cử vào vị trí ban chủ nhiệm của CLB

- Chất vấn, đóng góp ý kiến phê bình với ban chủ nhiệm CLB.

- Được hưởng các quyền lợi tinh thần và vật chất do hoạt động CLB mang lại

- Được tập thể bảo vệ quyền lợi uy tín của mình nếu bị các thành viên, tổ chức cá nhân khác xâm phạm.

- Được xin ra khỏi CLB.

 

CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 14: 

Tài chính của CLB được quản lý phụ thuộc hoàn toàn bởi Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp.

Điều 15: 

Tài chính của CLB hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải một phần  từ các khoản thu và được trích …% để chi hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ của CLB

+ Các khoản thu bao gồm:

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

- Thu bằng hoạt động của CLB đem lại

- Hỗ trợ ngân sách của Trung tâm khi cần thiết

+ Các khoản chi bao gồm chi phí cho các hoạt động của CLB theo đúng quy định và được Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phê duyệt.

 

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16Khen thưởng

Những thành viên có thành tích chung trong hoạt động tập thể hoặc làm tăng uy tín của CLB: 
               - Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tập thể giao. 
               - Có nhiều sáng kiến và ý tưởng được áp dụng thành công và có hiệu quả cao.
               - Đóng góp tích cực và có hiệu quả cho sự phát triển của CLB.
         * Hình thức khen thưởng: 
              - Nhận quà tặng lưu niệm của CLB.
              - Hình thức khen thưởng kèm theo mức thưởng phù hợp với tình hình tài chính.

Điều 17: Kỷ luật:
        
Những thành viên vi phạm quy chế, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ khỏi CLB. Có 3 mức, phê bình, khiển trách và khai trừ. 
        a)  Phê bình : Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc làm bê trễ, kém chất lượng các hoạt động của CLB
         b)  Khiển trách: Những thành viên đã bị phê bình mà không thấy có dấu hiệu sữa chữa trong năm. Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra
         c)  Khai trừ :
- Áp dụng cho các thành viên cố tình gây mất đoàn kết trong tập thể, các thành viên lợi dụng tập thể mưu cầu lợi ích cá nhân.
- Các thành viên thiếu hẳn sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, nhắc nhở và khiển trách nhiều lần nhưng không có dấu hiệu tiến bộ.
- Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra.
- Các thành viên không có tham gia đóng góp cho sự phát triển của CLB.

- Các thành viên sau 6 tháng mà không tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào của CLB.

 

CHƯƠNG VI : NGỪNG HOẠT ĐỘNG


Điều 18 : CLB ngừng hoạt động trong các trường hợp sau:
- Giải thể vì hoạt động của CLB không cần thiết nữa.
- Chuyển thể thành 1 tổ chức mới.
- Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Việc ngừng hoạt động của CLB phải được thực hiện bằng nghị quyết của CLB, phải báo cáo 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp và được Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phê chuẩn.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Điều 19:  Quy chế này có hiệu lực kể  từ ngày  tháng  năm và đã được Giám đốcTrung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phê duyệt. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệpphê chuẩn mới có hiệu lực.  

 

 

Ý kiến  trung tâm HTSV & QHDN                                                   TM. Ban Chủ Nhiệm CLB    

                                                                                                            Chủ Nhiệm                

 

  

                                                                                                            La Hoàng Vũ


CLB Kết nối Thành công

Quy chế Tổ chức và Điều lệ Hoạt động CLB Kết Nối Thành Công (19-05-2019)

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(30-07-2018)

Chương trình thiện nguyện "NỤ CƯỜI CHO EM" nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi(28-07-2018)

Hội thảo "Kỹ năng viết CV và Phỏng vấn xin việc"(18-05-2018)

Cơ cấu Ban chủ nhiệm CLB Kết Nối Thành Công nhiệm kỳ XI(17-05-2018)

Cơ cấu Ban chủ nhiệm CLB Kết Nối Thành Công nhiệm kì X(07-07-2017)

Lễ kết nạp thành viên 2011(23-03-2017)

Thành viên và các quy định của thành viên CLB Kết nối thành công nhiệm kỳ X(23-03-2017)